Cách kiểm tra hàng thật

  • Bước 1.
  • Cào mã vạch

  • Bước 2.
  • Nhắn tin theo cú pháp

    SP (dấu cách) mã SP rồi gửi tới số 6000